į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis susitikimas ir Kardinolo Audrio Juozo Bačkio viešnagė Telšiuose
Paskelbta: 2016-10-17 19:03:19

2016 m. spalio 14 dieną Telšiuose lankėsi iš Vilniaus atvykęs garbus svečias – kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Į susitikimą, kuris prasidėjo bendrais pietumis Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiajame refektoriume.

Po pietų, 13 val. Kardinolo susitikimas su Telšių vyskupijos kunigais, seminaristais, Telšių miesto vadovais, Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškos gimnazijos mokytojais, mokiniais bei jų tėvais vyko būtent toje gimnazijoje. Susitikime, kurio metu buvo pristatytos kardinolo autobiografinė knyga „Taip, laimingas“ ir LKMA akademiko, VU prof. Pauliaus Subačiaus parašyta ir parengta dviejų dalių knyga „Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai“, dalyvavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, vyskupo vikaras, gimnazijos kapelionas prel. Juozas Šiurys, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių vyskupijos dvasininkai, taip pat, be jau minėtų Gimnazijos vadovų, mokytojų, gimnazistų ir jų tėvų, LR Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių miesto ir rajono meras Petras Kuizinas, vicemeras Kęstutis Gusarovas, administracijos direktorius Saulius Urbonas, Telšių savivaldybės tarybos nariai.

Renginį pradėjo ir visus pasveikino Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos kapelionas prel. Juozas Šiurys, o giesme pasveikino ir viso renginio metu intarpuose giedojo vadovės Ernestos Dargužienės vadovaujami vaikų ir suaugusiųjų ansambliai.

Knygų pristatymo metu renginį vedė, kardinolui klausimus uždavinėjo prof. Paulius Subačius. Gimnazijos aktų salė buvo pilnutėlė ir visi dalyviai turėjo puikią ir išskirtinę progą bei galimybę pateikti Kardinolui įvairiausius klausimus, į kuriuos Jo Eminencija atsakinėjo išsamiai, nuoširdžiai ir gyvai. Prof. P. Subačiaus knygą išsamiai susirinkusiesiems pristatė Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ.

Susitikimo su Kardinolu metu į jį kreipėsi ir už šį, išskirtinį vizitą į Telšius, padėkojo LR Seimo narys V. Bukauskas, meras P. Kuizinas, taip pat padėkos žodžius išsakė ir leidinių apie gimnaziją Kardinolui atminčiai padovanojo gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis.

Po knygų pristatymo Gimnazijoje, tos pačios dienos 18 val. Kardinolas vadovavo Šventųjų Mišių koncelebrai Telšių vyskupijos Katedroje. Koncelebravo Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ, jo generalvikaras kan. R. Saunorius, kancleris kun. H. Šneideraitis, Katedros administratorius kun. Darius Trijonis, Telšių kunigų seminarijos vadovai, kiti kunigai, liturgijoje patarnavo diakonai ir seminaristai. Šventųjų Mišių metu giedojo Telšių vyskupijos Katedros sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės.

Šventųjų Mišių pradžioje garbų svečią pasveikino ir gausiai susirinkusiems tikintiesiems pristatė, vizitu pasidžiaugė Telšių vyskupijos vyskupas ir pakvietė visus maldoje prisiminti Kardinolą ir priminė, jog Šventųjų Mišių vyks knygos pristatymas ir gražaus pabendravimo su prakilniu svečiu vakaras.

Sakydamas pamokslą ir komentuodamas tos dienos Dievo Žodį, Kardinolas išryškino žmogaus ir Dievo draugystės svarbą ir būtinumą dvasiniame gyvenime. Drąsino Šventųjų Mišių dalyvius atvirai kasdien kreiptis į Viešpatį ir pasitikėti jo meile bei gailestingumu.

Po Šventųjų Mišių Telšių „Žemaitės“ dramos teatre vyko tikinčiųjų susitikimas su garbiuoju svečiu ir LKMA akademiku prof. P. Subačiumi, pristatytos minėtos autorinės knygos. Kardinolas nuoširdžiai bendravo su susirinkusiais, dalinosi asmenine patirtimi ir savo, kaip ganytojo, įžvalgomis. Plačiau pakomentavo knygose aptartas temas.

Abiejų susitikimų metu, po knygų pristatymo, dalyviai turėjo galimybę įsigyti knygų, asmeniškai pabendrauti su knygų autoriais ir gauti jų autografus.

Telšių vyskupijos dvasininkams, dalyvavusiems susitikime su garbiais svečiais ir knygų pristatyme, tai buvo ir kasmėnesinės formacijos laikas. Kita dvasininkams bei visiems tikintiesiems skirta konferencija, vyks 2016 m. lapkričio mėn. 18 dieną, kada buvos iškilmingai minimos Pirmojo Telšių vyskupijos vyskupo, vieno iš modernios nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų ir įžymaus veikėjo, 1918 m. Vasario 16-osios akto signataro Justino Staugaičio 150-osios gimimo metinės. Renginys – konferencija prasidės lapkričio mėn. 18 dieną, 10 val. Telšių „Žemaitės“ dramos teatre, o po konferencijos Telšių vyskupijos Katedroje, kurios kriptoje ilsisi garbiojo vyskupo žemiškieji palaikai, bus aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios. Kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: