į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas (2016-09-19)
Paskelbta: 2016-09-21 10:15:34

2016 m. rugsėjo 19 d. į Telšių vyskupijos Katedrą Telšiuose rinkosi šios vyskupijos dvasininkai. Nuo 10 val. ryto prasidėjo kasmėnesinis dvasininkų formacijos susirinkimas. Susitikimas pradėtas bendra malda – Rytmetine, kuriai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius.

Po bendros maldos visus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas Jonas Boruta SJ. Jis priminė neseniai įvykusį svarbų Bažnyčioje įvykį – Motinos Teresės paskelbimą šventąją. Vyskupas kalbėjo apie nuolatines pastangas vykdyti meilės darbus, kaip tai darė Šventoji Motina Teresė, o ypač šiais Gailestingumo metais drąsino kunigus parapijose skatinti tikinčiuosius vykdyti aktyvią „Caritas“ veiklą. Cituodamas popiežiaus Pranciškaus kalbą naujai paskirtiems vyskupams, vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie mūsų mažumą ir žmogišką silpnumą ir kaip tai svarbu suvokti ir viską nuolat pavesti Dievui. Sielovadoje dirbantys kunigai turi labai svarbų uždavinį – patraukti žmones prie Dievo ir tikėjimo Kristumi. Būtina daryti meilės darbus ir rūpintis dvasine žmonių formacija. Viso to mums reikia mokytis iš Jėzaus – tiesiog imti Evangeliją ir žiūrėti, ką Jėzus darė vienokioje ar kitokioje situacijoje. Mūsų uždavinys – būti gerojo Samariečio sekėjais ir palydėti žmones jų gyvenimo žaizdotume. Kunigai turi nuolat būti su savo žmonėmis – maldoje ir kurti, palydint šeimas, mažąsias Bažnyčias. Būtent maldos praktikos šeimose, jas palydint kunigams, dėka gali užaugti nauja, tikėjimą praktikuojanti karta. Taip pat vyskupas aptarė ir kitus, svarbius, einamuosius Vyskupijos gyvenimo klausimus.

Savo mintimis ir įžvalgomis apie Šventąją Motiną Teresę su susirinkusiaisiais pasidalino, jos paskelbimo šventąją Šv. Petro aikštėje iškilmėse dalyvavęs, Telšių kunigų seminarijos dėstytojas, Darbėnų parapijos klebonas kan. Vygintas Gudeliūnas. Jis pasidalino įspūdžiais iš iškilmės š. m. rugsėjo ketvirtą dieną, citavo popiežiaus Pranciškaus kalbas ir pamokslą bei pačios Šventosios pasisakymus iš jos išlikusių raštų. Kanauninkas priminė Šventosios gyvenimą, jos meilės darbus ir pasiaukojimą, atvedusį ją į šventumą ir paskelbimą šventąja. „Mums būtina pažintą šią šventą asmenybę ir sekti ja, darant meilės darbus artimui“ – baigdamas savo kalbą sakė kan. V. Gudeliūnas.

Apie meilės darbų svarbą ir būtinybę Bažnyčioje kalbėjo ir Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius, Rietavo parapijos klebonas, šios parapijos senelių globos namų direktorius, kun. Antanas Gutkauskas. Jis padėkojo parapijų kunigams, o ypač klebonams už vykdomą „Carito“ veiklą. Direktorius ypač pasidžiaugė atgaivinta „Carito“ veikla Priekulės, Šilutės parapijose, dėkojo Mažeikių abiejų parapijų klebonams už vykdomus meilės darbus artimui, o taip pat paskatino aktyviau atgaivinti pastarąją veiklą tose parapijose, kur ji vykdoma silpniau ir šiuo metu yra laikinai sustabdyta. Telšių vyskupijos „Carito“ direktoriaus teigimu, labai svarbu, kad kiekvienoje parapijoje atsirastų bent vienas žmogus, kuris, kartu su parapijos klebonu, vykdys artimo meilės darbus, nes tam nereikia didelių lėšų. Svarbu ne tik materialinė parama, o tarpusavio pagalbos organizavimas sprendžiant įvairias parapijiečių gyvenimo situacijas. Buvo priminta svarba pagelbėti ne tik parapijoje gyvenantiems katalikams, bet ir visiems žmonėms, nežiūrint jų rasės, religijos ir įsitikinimų. Būtina pasilenkti prie labiausiai vargstančių žmonių, organizuoti savitarpio pagalbos grupes, kenčiantiems nuo įvairių priklausomybių.

Apie pašaukimų ugdymą bei Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos realijas pasidalino jos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Rektorius padėkojo kunigams ir jų ganomiesiems už paramą seminarijai ir išsakė prašymą paremti seminariją rudens gėrybėmis. Rektoriaus teigimu, visi tikintieji – kunigai ir pasauliečiai yra įpareigoti rūpintis pašaukimų ugdymu ir prašė nenuilstant melstis už naujus pašaukimus į kunigystę. Rektorius taip kalbėjo apie pašaukimų pastoraciją, už kurią Lietuvoje, LVK sprendimu atsakingas vyskupas Kęstutis Kėvalas, ir kaip ji vykdoma įvairiuose kraštuose. Jis pristatė įdomią informaciją kaip pašaukimais rūpinamasi Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje, Slovakijoje. Aktualu pažinti tuos metodus, kuriuos naudoja Europos šalyje Bažnyčia konkrečiu pašaukimo ugdymo klausimu. Šiais metais Telšių kunigų seminarijoje studijuoja trylika studentų – iš jų du – Propedeutiniame kurse Žemaičių Kalvarijoje. Rektorius taip pat pristatė statistiką, kiek šiais metais priimta naujų seminaristų visose trijose Lietuvoje esančiose kunigų seminarijose. Rektoriaus teigimu, svarbu stebėti jaunus žmones, padėti jiems susivokti jų gyvenime ir padrąsinti tikinčius jaunuolius pagalvoti apie stojimą į seminariją ar vienuolyną. Taip pat svarbu jaunam žmogui duoti pavyzdį kaip svarbu pasitikėti Dievu ir įtikėjus juo suvokti, jog viskas bus gerai, kai esi atviras Dievo veikimui.

Po pranešimų 12 val. Telšių vyskupijos Katedroje, praėjus pro Gailestingumo metų duris ir sukalbėjus jubiliejinę maldą, buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo būrys kunigų, liturgijoje patarnavo du diakonai, giedojo vargonininkė Valda Valužienė.

Šv. Mišių pradžioje vyskupas pakvietė visus dalyvius melstis už Telšių vyskupiją bei jos įvairius reikalus, o taip pat pakvietė ruoštis artėjančiam spalio – Rožinio mėnesiui, kad apmąstydami Šv. Rožinio slėpinius kunigai ir tikintieji mokytųsi švento gyvenimo iš Jėzaus Kristaus ir jo Motinos Marijos ir pakvietė jungtis į bendrą maldą – Dieninę, kuriai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. R. Saunorius.

Sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo apie tą dieną Bažnyčios minimą šventąjį kankinį vyskupą Januarijų. Jis gyveno pirmaisiais krikščionybės amžiais ir buvo nužudytas už tikėjimą ir meilės darbus artimui. Vyskupas J. Boruta SJ išryškino šio šventojo kankinio pavyzdį ir svarbą šių dienų visuomenėje. Kiekvienas tikintysis susiduria su tikrove ir išbandymu – tenka paliudyti savo tikėjimą – ištikimybę Dievui ir Bažnyčiai nepalankiomis sąlygomis. Šių dienų visuomenėje dažnai tenka būti tvirtiems išpažįstant savo tikėjimą ir tikrąsias vertybes. Vyskupas drąsino Šventųjų Mišių dalyvius, šventojo kankinio Januarijaus pavyzdžiu pasitikėti Dievu ir būti ištikimais Jam, neišsigąstant sunkumų ar gyvenimo išbandymų.

Po Šventųjų Mišių ir vyskupo ganytojinio palaiminimo buvo renkamasi prie vyskupų kapų Katedros kriptoje, kur aplankant Dievo Tarno, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapą buvo meldžiamasi jo paskelbimo palaimintuoju intencija.

Tradiciškai, po visų pamaldų, susitikimo dalyviai pietavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.
Kitas Telšių vyskupijos dvasininkų susitikimas vyks 2016 m. spalio mėn. 18 d. Telšiuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: