į pirmą puslapį

Kronika

Gegužinių pamaldų pradžia Telšių vyskupijoje –prie seniausios Lurdo grotos Palangoje
Paskelbta: 2016-05-02 16:31:46

Gegužės mėnuo – Švč. Mergelei Marijai skirtas laikas, kada bažnyčiose, kaimų kapinaitėse, prie kryžių ir koplytstulpių bei koplytėlių pasigirsta vaikų, jaunimo ir vyresniųjų tikinčiųjų giedamos Gegužinės pamaldos. Tradiciškai Telšių vyskupijoje šis mėnuo pradedamas prie seniausios Lurdo grotos Palangoje. Ir šiais metais balandžio 30 dienos pavakarę – Gegužinių pamaldų pradžios ir Motinos dienos išvakarėse – prie vadinamojo Birutės kalno, Palangoje esančios Lurdo grotos rinkosi tikintieji ir dvasininkai ne tik iš Telšių vyskupijos. Tą dieną čia buvo susibūrę Lietuvos neįgaliųjų organizacijų iš įvairių vietovių atstovai. Pamaldoms vadovavo ir visus susirinkusius pasveikino Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kartu meldėsi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, seminaristai, Palangos parapijos klebonas ir šio dekanato dekanas kun. Marius Venskus, kiti dvasininkai. Prie Lurdo grotos pagiedoję Švč. M. Marijos litaniją bei Gegužinių pamaldų giesmę Sveika, Marija, Motina Dievo... visi iškilmingai procesijos būdu, giedodami Marijos garbei skirtas giesmes, per Palangos miestą patraukė į Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią, kur 18 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios. Joms vadovavo vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo būrelis kunigų, liturgijoje patarnavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Prieš Šv. Mišias visus pasveikino ir svečius pristatė Palangos parapijos klebonas, Palangos dekanato dekanas kun. M. Venskus, kuris po Šv. Mišių dalyviams tarė ir padėkos žodį.

Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM kalbėjo apie šeštojo Velykų sekmadienio prasmę – jis išryškino, jog Velykų laikotarpis yra ypač svarbus tikintiesiems, juk švenčiame ne šeštąjį sekmadienį po Velykų, o būtent Velykų šeštąjį sekmadienį. Tai akivaizdžiai veda į Velykų tikrovės slėpinį per visą laikotarpį, kiekvieną sekmadienį. Komentuodamas tos dienos liturgijoje skaitomą Dievo Žodį, pamokslininkas išryškino svarbumą suprasti, jog tikroji ramybė ir laimė randama ne pasaulyje, bet būtent Jėzuje Kristuje. Šiandieninis žmogus turi ieškoti to Jėzuje Kristuje ir taip gyventi, kad ramybę atrastų būtent Jame. Vyskupas taip pat visiems linkėjo gražaus gegužės mėnesio, bičiuliaujantis su Dievo Motina Marija, meldžiantis drauge ir pavieniui per Gegužines pamaldas, pasveikino mamas su artėjančia Motinos diena.

Po Šv. Mišių, sukviesti svetingojo klebono į agapę, pamaldų dalyviai turėjo gražų pabendravimo ir duona pasidalijimo laiką.

Gegužinės pamaldos Telšių vyskupijoje jau antras dešimtmetis iškilmingai pradedamos prie Palangoje esančios seniausio Lurdo grotos, o per visą mėnesį abu Telšių vyskupijos ganytojai lanko Gegužines pamaldas giedančius maldininkus parapijose, ypač tuos, kurie renkasi prie kryžių, koplytėlių ar kitose sakraliose vietose. Tegul ši graži, prasminga šimtametė tradicija būna gyva ir pamilta jaunimo Lietuvoje ir XXI amžiuje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: