į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas (2016-04-18)
Paskelbta: 2016-04-21 18:27:12

2016 m. balandžio 18 dieną Telšiuose, kaip įprasta, vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas. Surinkimą pradėjo ir bendrai maldai Rytmetinei vadovavo Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, jis visus pasveikino ir susirinkimo pradžioje išryškino keletą svarbių ir vyskupijos gyvenime reikšmingų dalykų. Vyskupas kalbėjo apie būtinybę nuolat melstis už pašaukimus į kunigystę bei vienuolystę. Ragino maldomis lydėti motinas, už jas meldžiantis ir už motinytės dovana dėkojant Dievui per visą gegužės mėnesį, kada bus giedamos Gegužinės pamaldos. Ganytojas ragino kunigus organizuoti tradicines pamaldas gegužės mėnesį ypač į jas kviečiant vaikus ir jaunimą, organizuoti jas prie kryžių, koplytėlių, kaimo kapinaitėse bei bažnyčiose, kad jaunimas, po pamokų ir užsiėmimų mokyklose rinktųsi draugėn ir kartu vieni ar su suaugusiais, kunigui vadovaujant melstųsi.

Aktualius klausimus, susijusius su gegužės mėnesio 6–8 dienomis Vilniuje vyksiančiu nacionaliniu Gailestingumo kongresu, aptarė ir programą bei organizacinius reikalus išsamiai gvildeno Telšių vyskupijos delegatas organizaciniame komitete Klaipėdos dekanato dekanas, Telšių vyskupijos vyskupo vikaras kan. Vilius Viktoravičius. Jis taip pat atsakinėjo į su Kongresu susijusius iškeltus klausimus.

Telšių vyskupijos vyskupo vikaras, Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis pasidalino savo įspūdžiais bei įžvalgomis iš kovo 1–3 dienomis Maltoje vykusios tarptautinės konferencijos, kur 18-kos Europos šalių atstovai gvildeno su katechizacija susijusius klausimus. Prelegentas kalbėjo apie būtinybę ieškoti naujų pastoracijos formų, padedančių ir nekrikštytiesiems suaugusiems žmonės atrasti kelią į Bažnyčią, nes naujoji imigrantų banga į Europą atneša ir naujų iššūkių - atsiranda vis daugiau asmenų, norinčių tapti Katalikų Bažnyčios nariais, o tam juos reikia atitinkamai parengti. Monsinjoras kalbėjo, jog visoje Europoje pastebima tendencija, kada katechezės užsiėmimus lankantieji, sakramentų priėmimui besiruošiantieji neturi tikro ir glaudaus bei autentiško ryšio su parapija ir parapijiniu gyvenimu. Tai spragai įveikti siūloma katechizacija tėvams ir kitiems šeimos nariams. Buvo išryškinta svarba evangelizavimo darbe išnaudoti šiuolaikines informavimo priemones bei įprastines modernias technologijas. Būtina burti žmones į būrelius, kur kartu susitikę galėtų auginti savo tikėjimą, dalintis gerąją patirtimi ir taip aktyviai įsijungtų į bažnytinį gyvenimą. Prelegentas taip pat pristatė naujai rengiamą leidinį apie Krikšto sakramentą, jo teikimą, pasirengimo jo priėmimui.

Telšių vyskupijos Jaunimo centro vadovas kun. Viktoras Daujotis pasidalino informacija apie šiais metais Lenkijoje, Krokuvoje vyksiančias pasaulio jaunimo dienas. Jaunimo dienos vyks liepos mėnesį, o registracija truks iki gegužės mėnesio. Jaunimo centro vadovas ragino klebonus paskatinti jaunimą vykti į tokį svarbų ir šalia Lietuvos vyksiantį tikėjimo liudijimo renginį, skirtą jaunimui. Tai tikėjimo kelionė, padedanti jaunimui sustiprinti savąjį tikėjimą ir įgalinanti jauną žmogų tapti tikėjimo liudytoju. Kviečiami jaunuoliai nuo 14 iki 30 metų amžiaus, o norintys vykti vyresnio amžiaus tampa lydinčiais jaunuolius asmenimis. Kunigas kvietė drąsinti jaunimą, o taip pat kalbėjo apie praktiškus, su kelione ir renginiu susijusius reikalus, išsamiai pristatė Pasaulio jaunimo dienų programą.

Konferencijai baigiantis abu Telšių vyskupijos vyskupai apibendrino girdėtus pranešimus, pagvildeno einamuosius vyskupijos reikalus, o taip pat kunigams pristatė LVK patvirtintas naująsias normas dėl Šv. Mišių stipendijų ir aukų paskirstymo.

Šv. Mišioms Telšių vyskupijos Katedroje 12 val. vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras ir generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM bei vyskupijos kunigai, liturgijoje patarnavo du diakonai ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM kalbėjo apie kunigo kaip gerojo ganytojo vaidmenį Bažnyčioje ir visuomenėje. Kvietė tikinčiuosius nenustoti melstis už esamus kunigus ir naujus pašaukimus į kunigystę. Jis davė pavyzdį apie kunigą, kuris dirbdamas persekiojimo sąlygomis nepabūgo ir būdamas jaunas kunigas nepasitraukė nuo savo ganomųjų, o nepabūgo atiduoti savo gyvybės už Kristų ir Bažnyčią. Tokio užsidegimo ir tvirtumo linkėjo sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM ir kvietė kunigus drąsiai pasitikėti Kristumi ir taip vykdyti pavestą misiją.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus kapo Telšių vyskupijos Katedros kriptoje, o po visų pamaldų susirinkimo dalyviai pietavo Telšių kunigų seminarijoje.
Kitas Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis surinkimas vyks gegužės 18 d. Telšiuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: