į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Kazimiero iškilmė Vėžaičiuose kovo 4-ąją
Paskelbta: 2016-03-08 11:03:30

2016 m. kovo 4 dieną, kada visa Lietuva šventė pirmojo savo globėjo – Šv. Kazimiero iškilmę, į Šv. Kazimiero atlaidus Vėžaičiuose rinkosi tikintieji iš visos Telšių vyskupijos. Vėžaičių Šv. Kazimiero diecezinė Telšių vyskupijos Šventovė yra seniausia Šv. Kazimierui dedikuota bažnyčią Vakarų Lietuvoje. Į šią, XVIII a. statytą gražią ir jaukią medinę bažnyčią, tą dieną rinkosi tikintieji, kad atšvęstų ypatingojo jaunimo ir visų lietuvių, gyvenančių visame pasaulyje, Šventojo Globėjo iškilmę – atlaidus. 12 val. pagrindinėms iškilmių Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos kurijos vicekancleris kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Gargždų dekanato dekanas, Gargždų parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas, kunigai iš aplinkinių parapijų, liturgijoje patarnavo trys diakonai ir seminaristai, Šv. Mišių ir procesijos metu giedojo Vėžaičių parapijos bažnytinis choras.

Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino ir apie Šv. Karalaitį Kazimierą išsamiai papasakojo Šv. Mišioms vadovavęs Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Jis priminė svarbiausius šventojo gyvenimo faktus, išryškino jo uolumą, tarnystę ir meilę Dievui bei kiekvienam žmogui. Jo skaistumo pavyzdžiu sekti vyskupas kvietė visus, o ypač kreipėsi į pamaldose dalyvavusį jaunimo būrelį.

Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM kalbėjo apie šventumo sampratą šių dienų pasaulyje – jis ragino visus gyventi šventumo dvasia – mylint, atleidžiant, užjaučiant kitą, meldžiantis, atgailaujant ir darant nuolatinę pažangą. Vyskupas išryškino Šv. Kazimiero dorybes ir savybes, jo mokėjimą gyventi kukliai ir pamaldžiai, nepasidavimą prabangai ar puikavimuisi. Anot vyskupo, gyventi šių dienų pasaulyje ir siekti šventumo – tai nuolat atsigręžti į Dievą, to mokantis iš Šv. Kazimiero.

Po Šv. Mišių, Šventovės šventoriuje vyko eucharistinė procesija, po kurios vyskupams, kunigams, jaunimui ir visiems tikintiesiems padėkojo Vėžaičių parapijos klebonas, Šventovės rektorius ir Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, tuo pačiu metu iš anksto pakviesdamas į Šventovę atvykti ir rugpjūčio 26 dieną, kada vėl vyks Šv. Kazimiero – lietuvių jaunimo globėjo atlaidai.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: