į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2015-09-18)
Paskelbta: 2015-09-21 16:09:14

2015 m. rugsėjo 18 d. Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas. Susirinkusieji pirmiausia drauge meldėsi, kalbėdami Liturginių valandų Rytmetinę, o po bendros maldos visus pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas Jonas Boruta SJ. jis taip pat pristatė tos dienos susirinkimo programą, pranešimų temas ir kalbėtojus.

Pirmiausia Telšių vyskupijos ganytojas pristatė susirinkusiesiems popiežiaus Pranciškaus poziciją apie vykstančius procesus Europoje. Vyskupas analizavo dabartinę situaciją, priminė, jog atvykstantys imigrantai laukia iš visų krikščionių pagalbos, paramos, užuojautos ir supratimo. Popiežius Pranciškus nuodugniai moko apie artimo meilę ir primena, jog kiekviena parapija visame pasaulyje yra pakviesta priimti bent po vieną pabėgėlių šeimą. Toks katalikų apisprendimas yra puiki galimybė tinkamai pasirengti artėjantiems Gailestingumo metams. Vyskupas priminė, jog esminis tų metų akcentas ir yra malda ir geri darbai. Anot ganytojo, Dievo gailestingumas atpažįstamas per mūsų gerus darbus, nes gailestingumas – antrasis meilės vardas.

Į susirinkusiuosius kreipėsi ir Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius, Rietavo parapijos klebonas ir šios parapijos senelių namų direktorius kun. Antanas Gutkauskas. Jis pristatė „Caritas“ programą ir šios organizacijos bendradarbiavimo pobūdį su valstybinėmis institucijomis imigrantų klausimu. Direktorius kalbėjo, jog kiekvienoje parapijoje veikiančio „Caritas“ skyriaus vadovas yra klebonas, todėl kvietė orientuoti tikinčiuosius į meilės darbų svarbumą ir taip jau dabar pasirengti atvykstančiųjų imigrantų priėmimui parapijose. Direktorius įvardino konkrečias Telšių vyskupijos parapijas, kuriose gali reikėti apgyvendinti atvykstančius žmones ir juos integruoti į vietinę bendruomenę. Svarstoma apie galimybę priimti atvykstančiuosius Tauragės, Mažeikių, Klaipėdos miestų parapijose, tačiau konkrečiai viskas bus derinama ateityje. Kunigas A. Gutkauskas kvietė kunigus aktyviai įsijungti į artimo meilės darbų darymą ir bendromis pastangomis padėti, tiems, kuriems reikia pagalbos. Mes pašaukti gyventi Dievo malonėje ir su meile patarnauti artimui.

Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis kalbėjo apie prasidedančią metinė vaikų ir jaunimo pasirengimo sakramentas parapijinę katechezę, pristatė programas bei reikalingas priemones. Jis taip pat kalbėjo apie Telšių vyskupijos kunigų solidarumo brolijos, kurios valdybos pirmininku jis yra, veiklą ir pateikė išsamią šios brolijos veiklos ataskaitą, kalbėjo apie brolijos fondo veiklą, vyresnio amžiaus kunigams mokamas išmokas ir analizavo kitus, svarbiu einamuosius klausimus.

Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas susirinkusiuosius pakvietė į š. m. rugsėjo 27 d. 12 val. vyksiančias Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu, Krikščioniškų Šeimų Karalienės stebuklingojo paveikslo karūnavimo popiežiaus pašventintomis karūnomis devintąsias karūnavimo metines. Į Šventę atvyks ir kartu su piligrimais melsis J. E. Apaštalinis Nuncijus arkivysk. Pedro Lopez Quintana, jo patarėjas prelatas Matthew Amponsah-Saamoa, Telšių vyskupas Ordinaras J. Boruta SJ. Šventovės rektorius pristatė šventės programą ir pakvietė kunigus atvykti kartu su parapijiečiais į šį iškilmingą paminėjimą.

Telšių vyskupijos ganytojas taip pat išsamiai pristatė popiežiaus Pranciškaus pasirašytą dokumentą motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”, kuriuo pakeičiami kai kurie lotynų apeigų katalikų bažnytinės teisės kodekso kanonai, liečiantys santuokos negaliojimo bylas. Telšių vyskupijos Tribunolo oficiolas, Palangos dekanato dekanas ir šios parapijos klebonas kun. dr. Marius Venskus atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į popiežiaus Pranciškaus išleistas nuorodas dėl santuokos paskelbimo negaliojančia tvarkos, kalbėjo apie kunigų įsipareigojimą padėti žmonėms, ieškantiems atsakymų į iškylančius klausimus bei padėkojo kunigams už bendradarbiavimą su Tribunolu. Oficiolas išryškino bylų užvedimo tvarką, terminų laikymosi svarbumą bei santuokinio ryšio šventumą, kuris turi būti saugomas ir gerbiamas. Didžiausia naujovė yra ta, kad viskas sprendžiama pirmojoje instancijoje, tačiau lieka galimybė šalims kreiptis ir į antrąją instanciją. Teisminis vyskupo vikaras taip pat kalbėjo ir apie ordinarinį bei extraordinarinį bylų sprendimų būdą, nagrinėjo kitus, kunigų iškeliamus, su minėta tema susijusius klausimus.

Po pasisakiusiųjų visas gvildentas sritis aptarė ir apibendrino Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, o po konferencijos ir intensyvių diskusijų 12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovo Telšių vyskupijos ordinaras, koncelebravo kunigai, liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, giedojo vargonininkė Dalia Pleškienė. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas analizavo tos dienos Šv. Rašto skaitinius ir ypač gilinosi į artimo meilės įsakymą, analizuodamas kaip svarbu daryti gerus darbus ir parodyti meilę konkrečiomis pastangomis, mokantis to iš Viešpaties. Vyskupas ragino visus – ir kunigus, ir tikinčiuosius vis geriau įsigilinti į Evangelijos žinią bei Bažnyčios mokymą ir savo darbais bei gyvenimu drąsiai ir ištikimai liudyti Kristų šių dienų sudėtingą laikotarpį išgyvenančiame pasaulyje.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi prie Vyskupo kankinio Dievo Tarno Vincento Borisevičiaus kapo Telšių vyskupijos Katedros kriptoje, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje, o po visų pamaldų buvo surengti bendri pietūs.

Kitas Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas vyks spalio 19 d. – pirmadienį Telšiuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: