į pirmą puslapį

Kronika

Šv. Kazimiero – jaunimo globėjo iškilmė Vėžaičiuose
Paskelbta: 2015-08-28 11:54:36

2015 m. rugpjūčio 26 dieną Telšių vyskupijos diecezinėje Šv. Kazimiero Vėžaičiuose Šventovėje vyko Šv. Kazimiero – lietuvių jaunimo globėjo atlaidai. Į Šventovę rinkosi jaunimas iš visos Telšių vyskupijos, nes tą dieną buvo dėkojama Dievui už besibaigiančią vasarą, per tą laiką patirtas malones ir prašoma palaimos naujiems mokslo metams. Nemažai kunigų iš Telšių vyskupijos rinkosi į Šv. Mišias 12 val. Joms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, liturgijoje patarnavo 3 diakonai, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir būrelis patarnautojų. Giedojo Platelių parapijos jaunimo choras, vadovaujamas Dianos Paulauskienės ir Vėžaičių parapijos sumos choras. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ pasveikino visus susirinkusius ir nuodugniai, išsamiai pristatė Šv. Kazimierą. Jis papasakojo koks buvo šventasis, išryškino jo savybes bei ištikimybę Kristui. Vyskupas kalbėjo apie šią istorinę asmenybę ir jo svarbą Lietuvos ir Bažnyčios istorijoje.

Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM analizavo šventumo svarbumą tikinčio žmogaus gyvenime. Jis kvietė visus ir jaunus ir vyresnius Šv. Kazimiero pavyzdžiu sekti Kristumi, gyventi maldos, aukos, tikėjimo gyvenimą. Vyskupas kalbėjo, jog būti šventu, reiškia būti kitokiu, gyventi Kristaus dvasioje, vykdyti Dievo valią ir vėl pavyzdys tokio gyvenimo yra Šv. Kazimieras. Būtent šis karališkos kilmės žmogus sugebėjo ištikimai vykdyti Dievo valią ir tapo šventuoju. Jis tampa puikiu mokytoju kaip reikia nebijoti atsiduoti Dievui, gyventi jo malonėje, vykdyti jo valią. Svarbu suprasti savo pašaukimą būti šventais ir viską daryti, kad to pasiektume. Vyskupas drąsino visus atverti širdis Kristui ir gyventi su juo taip, kaip šv. Kazimieras, kuris mylėjo Dievą ir Švč. M. Mariją ir tapo šventumo siekimo pavyzdžiu ir šių dienų žmogui.

Po Šv. Mišių Vėžaičių miestelio gatvėse vyko eucharistinė procesija, kurios metu Telšių vyskupijos vyskupas kvietė melstis už pašaukimus į kunigystę bei vienuolystę šiais pašvęstojo gyvenimo metais.

Po visų pamaldų ir palaiminimo Švč. Sakramentu į atlaidų dalyvius kreipėsi ir visiems padėkojo Vėžaičių parapijos klebonas, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis. Jis dėkojo vyskupams, kunigams ir jaunimui bei jaunimo grupių vadovams.

Po pamaldų jaunimui buvo surengta nuotaikinga agapė, po kurios vyko konferencija – katechezė, kurią vedė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Arti šimto jaunimo klausėsi katechezės apie pašaukimą, jo paieškas bei ugdymą. Visi dalyvavusieji turėjo puikią progą gvildenti tokią svarbią ir aktualią temą, diskutuoti, užduoti klausimus. Rektorius kalbėjo išsamiais pavyzdžiais bei savo asmenine patirtimi grįsdamas jauno žmogaus paieškų svarbą ir drąsino pasitikėti Dievu gyvenimo kelionėje.

Toks tradicinis jaunų žmonių susibūrimas į Vėžaičius per atlaidus, palydint vasarą vyksta kiekvienais metais ir yra gražus laikas, kada tikėjimo bendrakeleiviai gali kartu išgyventi bendrystės džiaugsmą šlovindami Dievą ir vis geriau įsižiūrėdami į Šv. Kazimierą – ypatingąjį jaunimo globėją.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: