į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2015-06-18)
Paskelbta: 2015-06-22 16:07:25

2015 m. birželio 18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas. Kasmėnesinį susirinkimą pradėjo ir bendrai maldai Liturginių Valandų Rytmetinei Telšių vyskupijos Katedroje vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po bendros maldos Telšių vyskupijos ganytojas Jonas Boruta SJ susirinkusiesiems dar kartą išsamiai pristatė Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų (liepos 1–12 dienomis) programą, taip pat kalbėjo apie kunigų pragyvenimą ir analizavo dvasininkų išlaikymo klausimą. Vyskupas citavo Katalikų Bažnyčios Kanonų Teisės Kodeksą, kur kalbama apie kunigų materialinį pragyvenimą. Telšių vyskupijos ganytojas savo pranešime išsakė susirūpinimą jaunais žmonėmis bei jų sielovada. Jis ragino kunigus gerai įsiklausyti ir įsigilinti į jaunų žmonių problemas ir padėti jiems sudėtingose ir nelengvose situacijose. Ganytojas taip pat aptarė nemažai kitų, vyskupijos gyvenime aktualių klausimų.

12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišioms, kurių liturgijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos kunigai, patarnavo du diakonai. Giedojo Telšių muzikos mokyklos mokytojų ansamblis, vadovaujamas Katedros vargonininkės Dalios Pleškienės. Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM analizavo popiežiaus Pranciškaus homiliją apie kunigų nuovargį. Vyskupas, remdamasis popiežiumi Pranciškumi, drąsino kunigus atsakingai žiūrėti į savo tarnystę, pasikliauti Viešpačiu ir nuolat atnaujinti ryšį su šventaisiais. Kunigas yra pašauktas darbuotis dėl Dangaus Karalystės, o ir ilsėtis kunigas taip pat turi. Tik ilsėtis reikia išmintingai, nenutolstant nuo Dievo artumo. Pamokslininkas kvietė melsti malonės, kad mokėtume būti nuvargę, tačiau geru nuovargiu.

Po Šv. Mišių visi kartu – dvasininkai ir tikintieji – meldėsi Švč. Sakramento adoracijoje, aplankė Dievo Tarno, vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus kapą, Telšių vyskupijos Katedros kriptoje, meldė jo iškėlimo į altorių garbę malonės, o taip pat Katedros šventoriuje buvo meldžiamasi ir už ilgametį, čia palaidotą, buvusį Telšių vyskupijos vyskupą Antaną Vaičių. Po visų pamaldų dvasininkai pietavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje.

Kitas Telšių vyskupijos kunigų susitikimas bus Telšiuose liepos 13–15 dienomis, kai vyks kunigų rekolekcijos.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: