į pirmą puslapį

Kronika

Gegužinių pamaldų pradžia Prie Lurdo grotos Palangoje
Paskelbta: 2015-05-06 11:07:49

Jau tapo gražia tradicija Gegužines pamaldas Telšių vyskupijoje pradėti prie seniausios ne tik Lietuvoje, bet ir visame Pabaltyjyje Lurdo grotos, esančios Palangoje, vadinamojo Birutės kalno papėdėje. 2015 m. gegužės 1 d. prie šio XIX a. grafų Tiškevičių rūpesčių įkurtos Lurdo grotos 17 val. susirinko didelis būrys tikinčiųjų bei jaunimo ir vadovaujant Telšių vyskupijos vyskupui Jonui Borutai SJ giedojo Gegužines pamaldas. Kartu meldėsi Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir seminaristai, Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijų propedeutinių kursų vadovai bei klierikai. Pamaldų pradžioje visus pasveikino ir nuolat, o ypač per visą gegužės mėnesį kreiptis į Dievo Motiną, pakvietė Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, Marijos užtarimu pasitikėti kvietė ir sveikinimo susirinkusiesiems žodį tarė ir Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Po Gegužinių pamaldų, visus dalyvius palaiminus vyskupams, giedant giesmes, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei, procesijos būdu maldininkai patraukė nuo Lurdo grotos per Palangos miestą į Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią, kur buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios. Joms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Vilniaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovas kun. Valentinas Šiuša, Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Palangos parapijoje besidarbuojantys kunigai. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie Šv. Šeimą ir Švč. Trejybę – Dievas kviečia žmogų į savo bendrystę, o Šv. Šeima būtent to mus moko. Vyskupas kvietė nuolankumo mokytis iš Dievo Motinos Marijos, pasitikėjimo Dievu ir klusnumo iš šv. Juozapo ir ragino Jėzų Kristų pasikviesti į savo šeimas, į savo gyvenimus ir gyventi malonės gyvenimą.

Šv. Mišių pabaigoje Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ kvietė visus pamaldų dalyvius šeimose, parapijų bažnyčiose, prie koplytėlių, kryžių ar kapinaitėse burtis bendrai maldai ir per visą gegužės mėnesį kas diena giedoti Gegužines pamaldas.

Po Šv. Mišių dvasininkai ir klierikai Palangos dekanato dekano kun. Mariaus Venskaus rūpesčiu buvo pakviesti bendrai vakarienei ir turėjo galimybę nuotaikingai pabendrauti. Padėkos žodį už pakvietimą į Palangą ir puikiai suorganizuotas pamaldas visų dalyvių vardu tarė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas. Ši graži ir prasminga tradicija Gegužines pamaldas Telšių vyskupijoje pradėti būtent prie Palangos Lurdo grotos yra gyvastinga ir kiekvienais metais suburia vis daugiau maldininkų ir gražų jaunimo bei vaikų būrį. Tegul gražusis gegužės mėnuo bus vainikuotas ne vien gėlių ir medžių žiedais, bet ir nuoširdžia Gegužinių pamaldų malda Dievo Motinai Marijai!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: