į pirmą puslapį

Kronika

Bažnyčios misija – padėti žmonėms
Paskelbta: 2024-01-25 22:17:28
 

2024 m. sausio 25 d. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvyko pirmasis šiais metais vyskupijos kunigų susitikimas. Į dvasininkus prabilo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Vidas Kerševičius. Įvertindamas svarbų Bažnyčios vaidmenį visuomenės gyvenime, viršininkas pasiūlė bendradarbiauti civilinės saugos srityje.

Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyr. specialistė Ingrida Zubienė kunigams priminė apie saugumo poreikį, kaip vieną svarbiausių poreikių žmogaus gyvenime ir konstatavo faktą, kad ekstremalios situacijos atskleidžia mūsų silpnąsias vietas šioje srityje. Prelegentė kalbėjo apie kylančių grėsmių įvertinimą, prevenciją ir tinkamą reagavimą į grėsmes. Įvykus ekstremaliam įvykiui svarbu tinkamai perspėti gyventojus ir suteikti reikiamą pagalbą. Tam pasitarnauja slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statiniai bei trumpalaikės priedangos.

Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus viršininkas Julius Kryževičius pakvietė kunigus aktyviau įsijungti į gyventojų ugdymą civilinės saugos srityje ir įvertinti parapijos valdomus pastatus, kurie galėtų būti panaudoti kaip trumpalaikės priedangos ekstremalios situacijos atveju.

Jaunimo centro vadovė Gabrielė Eitavičienė pristatė dvasininkams pasiūlymus jaunimui ir pakvietė kunigus bei jaunimo vadovus dalyvauti Jaunimo sielovados forume (kovo 1-2 d. Alytus). Caritas atstovė Agnė Vasiliauskaitė kalbėjo apie Caritas atsinaujinimo programas.

Kunigų seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas pristatė praėjusių metų rekolekcijų centro bei kunigų seminarijos rezultatus. Vienu stogu besidalijantis rekolekcijų centras bei seminarija 2023 metais turėjo 500.947,33 Eur pajamų ir 492.551,88 Eur išlaidų. Pagrindinė kryptis ir toliau išlieka kuo efektyviau panaudoti esamas patalpas dvasiniam tikinčiųjų ugdymui (rekolekcijos, ugdymo užsiėmimai, renginiai...) bei įdiegti naujas technologijas palengvinant patalpų eksploatacijos naštą.

Kunigų brolijos pirmininkas mons. Rimantas Gudlinkis pristatė brolijos veiklą - finansiškai paremti sergančius kunigus ir prisidėti prie vyresnių kunigų išlaikymo. Monsinjoras padėkojo kunigams už pagalbą sėkmingai įgyvendinant investicinį projektą, užtikrinantį ir ateityje finansinę pagalbą kunigams.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius apžvelgė 2023 metus. Praėjusiais metais į Tėvo namus iškeliavo du garbingo amžiaus sulaukę Katedros kapitulos kanauninkai: Petras Merliūnas ir Jonas Petrauskis. Viešpats tepriima juos į savo džiaugsmą! Vienas kunigas buvo suspenduotas nuo kunigo tarnystės (kan. 1394 § 1). Ganytojas pasidžiaugė, kad praėjusiais metais Telšių vyskupijos dvasininkų gretas papildė kun. Rokas Maziliauskis ir diak. Arūnas Raudonis. Dvasininkais Telšių vyskupijoje panoro tapti penki vyrai: du iš jų pradėjo pasiruošimą nuolatiniam diakonatui, du įstojo į propedeutinį kunigų seminarijos kursą, o vienas – į pirmąjį kursą Kauno kunigų seminarijoje.

Apžvelgdamas Telšių vyskupijos kurijos 2023 metų veiklą, vyskupas pastebėjo, kad tai buvo finansiškai labai įtempti metai. Vyskupija ir toliau teikia prieglobstį karo pabėgėliams iš Ukrainos. Šiuo metu vyskupijos valdomose patalpose gyvena 20 ukrainiečių. Ganytojas pristatė praėjusių metų Telšių vyskupijos kurijos finansinę ataskaitą. Kurija didžiulį dėmesį skyrė nebaigtiems projektams įgyvendinti ir tam skolinosi lėšų. 2023 finansiniais metais Telšių vyskupijos kurija turėjo 2.277.460,23 Eur pajamų ir 2.506.490,15 Eur išlaidų. Išlaidos viršijo pajamas, todėl finansinius metus kurija užbaigė turėdama 399.270 Eur skolą.

Telšių vyskupijos tikintieji 2023 metais parėmė pop. Pranciškaus veiklą (27.195,60 Eur), „Marijos Radiją“ (23.984,20 Eur), Šventosios Žemės krikščionis (15.328,27 Eur), misijas (34.788,81), Caritas veiklą (79.462,06 Eur), bažnytinę komunikaciją (14.000 Eur), kunigų seminarijas (95 651,86 Eur), pastoracinius vyskupijos centrus (61 023,95 Eur).

Baigdamas kunigų susirinkimą vyskupas paskelbė, jog gavėnios metu aplankys visus dekanatus ir kartu su dekanato kunigais aptars, kaip praktiškai įgyvendinti vyskupų sinodo iškeltus klausimus.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: