į pirmą puslapį
  Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus šventimo programa

Telšių vyskupijos ganytojų laiškas baigus Žemaičių Krikšto Jubiliejinių 600-ųjų metų Eucharistinį kongresą

2013 m. rugpjūčio 15 d.

Mieli Broliai Seserys, Žemaičių žemės krikščionys!

Neseniai šventėme Žemaičių Krikšto Jubiliejinių 600-ųjų metų Eucharistinį kongresą, kuris apkeliavo visas mūsų vyskupijos parapijas (151) ir kuris rugpjūčio 1-4 dienomis užbaigtas iškilmėmis mūsų vyskupijos centre – Telšių mieste, vadovaujant Popiežiaus Pranciškaus atsiųstam specialiam pasiuntiniui – legatui kardinolui Petrui Erdo, kuris yra visos Europos vyskupų konferencijų pirmininkų Pirmininkas. Nuoširdžia malda kviečiame visus visose mūsų vyskupijos bažnyčiose padėkoti Dievui už šio Eucharistinio kongreso metu gautas malones, už Popiežiaus Pranciškaus per legatą atsiųstą laišką Žemaičių krikšto jubiliejaus proga. Rugsėjo 1 dieną, sekmadienį, visose mūsų vyskupijos bažnyčiose atšvęskime ne tik mūsų mokyklų mokslo metų pradžią, bet ir padėkos šventę Dievui už Eucharistinio kongreso metu gautas malones, visose to sekmadienio šv. Mišiose paskaitydami Šventojo Tėvo Pranciškaus laišką Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga, kalbėdami to kongreso Mišiose kalbėtą bendruomeninę maldą, po šv. Mišių trumpos Švč. Sakramento adoracijos metu kalbėdami Švč. Jėzaus Širdies litaniją bei Žmonijos (tame tarpe ir mūsų Tėvynės) paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą (taip, kaip kalbame per birželines pamaldas). Po to surenkime aplink visas mūsų vyskupijos bažnyčias ar prie jų iškilmingas Eucharistines procesijas, ypač pakviesdami jose dalyvauti mūsų jaunimą, moksleivius, studentus, jų mokytojus, dėstytojus. Užbaikime tas iškilmes broliška kuklia agape šventoriuose, pagal seną krikščionišką paprotį nuoširdžiai ir blaiviai pabendraudami.

Te nelieka nė vieno žemaičio krikščionio, kurio nepasiektų šia proga Šventojo Tėvo Pranciškaus laiškas. Paprašykime, kad šia Padėkos dienos proga šį Šventojo Tėvo laišką atspausdintų mūsų rajoniniai laikraščiai.

Kviečiame rugpjūčio 25 dieną (sekmadienį) visus žemaičius dalyvauti maldingoje piligrimų eisenoje iš Tytuvėnų į Šiluvos šventovę, kuri prasidės nuo Tytuvėnų 9 val.

Rugsėjo 8 dieną (sekmadienį) kas galime dalyvaukime Žemaičių Krikšto 600 metų Jubiliejaus iškilmėse Šiluvos šventovėje.

Kviečiame visas krikščioniškas šeimas tęsti Žemaičių krikšto Jubiliejų, toliau švęsti jį kiekvienoje šeimoje, kiekvienuose namuose sukviečiant artimiausius šeimos narius, parapijų bažnyčiose užsiprašant šv. Mišias už visus gyvus ir mirusius giminaičius, pasimeldžiant už visus savo per 600 metų amžinybėn iškeliavusius protėvius, senelius, tėvelius, kitus giminės artimuosius, sugiedant kiekvienuose namuose tokia proga „kalnus“ ir gražiai, blaiviai, nenusigeriant pabendraujant. Tegu tokių susibūrimų proga prie kiekvienų krikščioniškų namų iškyla naujai pastatyti kryžiai, koplytėlės, koplytstulpiai ar bent maža, ant namo sienos pakabinama, koplytėlė. Tesugrįžta į kiekvienus namus visų žemaičių pamėgti žemaitiški kryžiai bei šventųjų statulėlės ar atvaizdai. Į kiekvienus namus pakvieskime parapijų kunigus pašventinti naujai pastatytus kryžius, koplytėles, koplytstulpius.

Pasirūpinkime atstatyti kryžius, žymėjusius senąsias mūsų senelių, tėvelių kapinaites, pakelėse, pamiškėse anksčiau stovėjusius kryžius. Tegu šių atstatytų kryžių pašventinimo metu skamba tiek senosios visų mūsų mokamos giesmės, tiek mūsų jaunimo dabar mėgstamos naujosios jaunimo giesmės.

Toliau kviečiame visus iki tikėjimo metų pabaigos (gruodžio 24 d.), kas dar neaplankėte bažnyčios, kurioje buvote pakrikštyti, tai padaryti ir tos bažnyčios kunigui padedant atnaujinti savo krikšto pažadus, kaip buvome nurodę pradedant šiuos Tikėjimo metus.

Gražiai, pamaldžiai praleskime spalio mėnesį – kalbėdami rožinį, apmąstydami rožinio maldos paslaptis, rinkdamiesi vakarais mūsų bažnyčiose, koplyčiose bei rožinio maldai susiburdami kas vakarą savo šeimose, kaimų bendruomenėse.

Tęskime tokios bendros maldos ar kalnų giedojimo tradicijas Visų Šventųjų šventės ir Vėlinių oktavos dienomis, kiekvienuose namuose, kaimų, miestų namų gyventojų bendruomenėse.

Tegu bendravimas su Dievu Kristumi, kuris per Žemaičių krikštą atėjo į mūsų kraštą ir per 600 metų buvo mūsų stiprintojas gerame, buvo mūsų protėvių sielų šviesa, per 600 metų buvo mūsų protėvių ir mūsų šeimose – tegu Jis būna ir šiais laikais mūsų stiprybė, šviesa ir džiaugsmas.

Bendraudami su juo maldoje prašykime, kad Jis padėtų mums suorganizuoti Telšių vyskupijos sinodą šiandieninei tikėjimo padėčiai joje aptarti, pramatyti ateities problemas, iššūkius ir pasiruošti su jais susidūrus nepasimesti, bet toliau kurti krikščionišką mūsų krašto ateitį ir taip iki 2017 metų imtinai toliau švęsti Žemaičių krikšto jubiliejų! Jubiliejus tęsiasi toliau! Dievo palaimos visiems jį toliau švenčiantiems Jūsų šeimose, Jūsų namuose, Jūsų draugų būreliuose!

Telšių vyskupai Jonas ir Linas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: