į pirmą puslapį
  Žemaičių Krikšto ir vyskypystės 600 metų jubiliejus

Žemaičių Krikšto ir vyskypystės 600 m. jubiliejų šventimo programa

Žemaičių vyskupstės įsteigimo 600 m. jubiliejaus šventimo renginiai VARNIUOSE 2017 m.

Žemaičių vyskupystės 600 m. jubiliejaus programa. 2017 m.

* * *

Sielovadinė Žemaičių Krikšto jubiliejaus šventimo programa 2013 m.

Žemaičių krikšto jubiliejusSausio 6 d., sekmadienis || Iškilmingas Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus šventimo ATIDARYMAS. Pagrindinės iškilmės – Telšių katedroje.

Sausio 26 d., šeštadienis || Visose Telšių vyskupijos bažnyčiose rengiami pal. Jurgio Matulaičio, Telšių vyskupijos įkūrėjo, minėjimai.

Sausio 27 d., sekmadienis || Žemaičių vyskupijos tikinčiųjų piligriminės kelionės į pal. Jurgio Matulaičio atlaidus Marijampolės Bazilikoje. Pal. Jurgio Matulaičio, vysk. Justino Staugaičio ir vysk. Vincento Borisevičiaus tėviškių lankymas.

Vasario 2 d., šeštadienis || Telšių vyskupijos vienuolių (kunigų, brolių, seserų) kongresas Žemaičių Kalvarijoje.

Vasario 13 d., trečiadienis || Gavėnios pradžia. Per Gavėnią iškilmingi Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimai. Vyskupo vizitacijos dekanatuose.

Vasario 16 d., šeštadienis || Signataro vysk. J. Staugaičio, pirmojo Telšių vyskupo, minėjimai visose vyskupijos bažnyčiose.

Vasario 24 d., sekmadienis || Vytauto Didžiojo dangiškojo globėjo šv. vysk. Aleksandro atlaidai Varnių šv. Aleksandro bažnyčioje.

Žemaičių piligrimystės programaKovo 2–7 d. || ŽEMAIČIŲ PILIGRIMYSTĖ Į ROMĄ, prie Šventojo Sosto.

Kovo 3 d., sekmadienis || Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmė visose vyskupijos bažnyčiose. Meldžiame tikėjimo atnaujinimo malonės.

Kovo 4 d., pirmadienis || Visos vyskupijos tikinčiųjų piligriminė kelionė į Vėžaičių Šv. Kazimiero šventovę.

Kovo 9–10 d., šeštadienis–sekmadienis || Pirmojo Lietuvos apaštalo šv. Brunono Kverfurtiečio minėjimai visose bažnyčiose, o atlaidai Klaipėdos, Vilkyčių bažnyčiose ir Ryškėnų koplyčioje. Meldžiame prašant Lietuvoje ir Žemaitijoje naujosios evangelizacijos sėkmės.

Kovo 24 d., Verbų sekmadienis || Meldžiamės, kad visi krikščionys Didžiosios savaitės dienomis atnaujintų tikėjimą Kristaus meile ir Jo pergale prieš mirtį.

Kovo 28, 29, 30 d., Didysis Tridienis || Didįjį Penktadienį visose parapijose organizuojamas iškilmingas kryžiaus kelias miestų ir miestelių gatvėmis. Didįjį Šeštadienį vyks vyskupijos bažnyčių vizitacija.

Kovo 31 d., sekmadienis || Šv. Velykos. Velykų rytą parapijose organizuojamos procesijos miestų ir miestelių gatvėmis su tradiciniais giedojimais ir būgnais.

Balandžio 1 d., pirmadienis || Antroji Velykų diena. Visose kapinių koplyčiose rengiamos pamaldos, minint Kristaus Prisikėlimą už visus per 600 metų mirusius žemaičių krikščionis.

Balandžio 1–7 d. || Dievo Gailestingumo aštuondienis. Visose bažnyčiose kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis, prašant Dievo gailestingumo už visus nusikaltimus ir nuodėmes Žemaičių žemėje.

Balandžio 7 d., sekmadienis || Žemaičių piligriminė kelionė į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę. Meldžiame, kad visi patikėtume save ir savuosius Dievo gailestingumui.

Balandžio 21, 28, gegužės 5, 12, 19, 26, birželio 2, 9, 16, 23, 30 d. (sekmadieniai) || Eucharistiniai jubiliejiniai kongresai dekanatų centruose.

Gegužės mėnuo || Gegužinės pamaldos ant Šatrijos kalno. Meldžiamės, kad krikščionys būtų drąsūs tikėjime, nes jis iš įtikėjusio reikalauja socialinės atsakomybės jo viešam liudijimui ir įsipareigojimui.

Gegužės 5–6 d., sekmadienis–pirmadienis || Motinos diena. Visose bažnyčiose ir kapinių koplyčiose meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas, ypatingai prisimenant Žemaičių žemėje per 600 metų gyvenusias motinas.

Birželio 2–3 d., sekmadienis–pirmadienis || Tėvo diena. Meldžiamės už visus tėvus, per 600 metų gyvenusius ir dabar gyvenančius Žemaičių žemėje.

Birželio 2 d., sekmadienis || Išvakarėse organizuojama Švč. Sakramento adoracija. Visose parapijose atliekama iškilminga Devintinių procesija miestų ir miestelių gatvėmis. Meldžiamės, kad Bažnyčia savo misijinėje kelionėje, nuolat pasaulio persekiojama ir Dievo guodžiama, kantriai įveiktų visus išorinius ir vidinius sunkumus bei ištikimai skelbtų pasauliui Kristaus slėpinį.

Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus iškilmių programaLiepos 1–12 d. || Tradiciniai Žemaičių Kalvarijos atlaidai, turintys atskirą programą.

Liepos 28 d., sekmadienis || Žemaičių piligriminė kelionė į Kryžių kalno atlaidus. Meldžiamės, kad iš naujo būtų atrastas įtikėjimo džiaugsmas ir entuziazmas tikėjimo skelbimui.

Liepos 29 – rugpjūčio 4 d.
PAGRINDINĖS JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS:
Liepos 29 – rugpjūčio 1 d. Žemaičių Kalvarijoje,
Rugpjūčio 1–4 d. Telšiuose,
Rugpjūčio 3 d. Varniuose.

Rugpjūčio 26 d., pirmadienis || Žemaičių jaunimo šventė, atlaidai Vėžaičių šv. Kazimiero šventovėje. Meldžiamės už jaunimo tikėjimą ir krikščionišką Lietuvos ir Žemaičių ateitį.

Rugsėjo 8–10 d. || Žemaičių piligriminė kelionė į Šiluvą. Padėka Dievui už jubiliejinių metų malonę.

* * *

LR Vyriausybės patvirtinta Žemaičių Krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–2017 metų programa DOC >>

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: