į pirmą puslapį

Vyskupas augziliaras Genadijus Linas VODOPJANOVAS OFM

Katedros g. 5 87131 Telšiai
Tel. (444) 6 06 36
Faks. (444) 5 23 00
El. paštas

Gimęs 1973 06 08
Kunigu įšventintas 2000 07 15
Vyskupu konsekruotas 2012 04 14

Linas – Genadijus Vodopjanovas gimė 1973 birželio 8 d. Neringoje, kur praleido savo vaikystę. 1991 m. baigė Nidos vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į pranciškonų ordiną Kretingoje ir pradėjo Postulatą.

Nuo 1992 m. iki 1993 m. atliko noviciatą Kennebunkporte (Mainas), ir 1993 m. birželio 4 d. davė pirmuosius įžadus.

Tais pačiais metais grįžo į Lietuvą ir pradėjo studijas tarpdiacezinėje Kauno kunigų seminarijoje. Baigęs vienerius filosofijos metus, išvyko į Italiją, kur tų pačių metų rudenį pradėjo Veronos mažųjų brolių šv. Bernardino interprovincines teologijos studijas, afilijuotas prie Romos popėžiškojo Antonianumo universiteto.

1996 m. rugpjūčio 15 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje davė amžinuosius įžadus mažųjų brolių observantų ordine.

Įšventintas į diakonus 1999 liepos 10 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje J. E. Vyskupas Paulius Baltakio OFM.

J. E. Telšių Vyskupas Vyskupas Antanas Vaičius 2000 m. liepos 15 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje pašventino kunigu ir paskyrė Kretingos parapijos vikaru.

Nuo 2001 m. iki 2004 m. buvo Kretingos Apreiškimo Švč. M. Marijai pranciškonų vienuolyno gvardijonu. 2003 m. J. E. Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ paskyrė jį Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonu, kur šią pareigą atliko iki 2004 m.

Nuo 2004 m. iki 2007 m. atliko Kryžiaus kalno brolijos gvardijono pareigas.

2007 m. sausio 18 d. Lietuvos pranciškonų šv. Kazimiero provincijos Kapitula jį išrenka viceprovinciolu, o nuo tų pačių metų vasario 16 d. pradeda eiti Kryžių Kalno pranciškonų vienuolyno gvardijono ir noviciato mokytojo pareigas.

2010 m. sausio 11-20 dienomis provincijos Kapitula jį paskiria Kretingos Apreiškimo Švč. M. Marijai pranciškonų vienuolyno vikaru, o 2010 m. sausio 28 d. J. E. Vyskupo Jono Borutos SJ dekretu paskiriamas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonu.

2012 m. vasario 11 d. Popiežius Benediktas XVI tėvą Genadijų Liną Vodopjanovą paskyrė Telšių vyskupijos vyskupu augziliaru, suteikdamas jam Quizos vyskupo titulą.

2012 m. balandžio 14 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo generalvikaru.

aukštyn