į pirmą puslapį

Kronika

A+A Kunigas Albinas ARNAŠIUS (1940-1982-2016)
Paskelbta: 2016-08-25 17:10:06

2016 m. rugpjūčio mėn. 25 d. mirė Skuodo Švč. Trejybės parapijos rezidentas kunigas Albinas Arnašius.

Žemiškieji velionio kunigo palaikai buvo pašarvoti jo gimtosios Tenenių Šv. Barboros parapijos bažnyčioje. Laidotuvių išvakarėse už mirusį kun. A. Arnašių buvo aukojamos Šv. Mišios, giedamos Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės.

Laidotuvių Šv. Mišios už velionį buvo aukojamos rugpjūčio 29 d., pirmadienį, 11 val. Tenenių Šv. Barboros bažnyčioje. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius ir keturiasdešimt, iš įvairių Lietuvos vyskupijų atvykusių, kunigų, kurių tarpe buvo ir velionio kurso draugai, liturgijai patarnavo Telšių vyskupijos kurijos sekretorius diak. Donatas Litvinas, giedojo jungtinis Tenenenių, Pajūrio ir Didkiemio parapijų choras.

Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusius tikinčiuosius, velionio kunigo artimuosius bei kunigus kreipėsi Telšių vyskupijos ganytojas. Vyskupas išryškino garbaus dvasininko ištikimybę Bažnyčiai ir kunigiškai tarnystei. Anot ganytojo, kun. A. Arnašius gyveno atvira širdimi ir atviromis durimis – pas jį galėjo užeiti visi, kas tik norėjo ir galėjo sulaukti jiems reikalingos pagalbos. Popiežius Pranciškus nuolat ragina kunigus gyventi atviromis klebonijų durimis, o velionis būtent taip ir gyveno. Kitas, jo kaip kunigo gražus pavyzdys – jo noras pagelbėti ir savo ganytojui įvairiuose reikaluose. Įžangos žodyje buvo prisiminta kaip jis gelbėjo tuometiniam Telšių vyskupijos vyskupui A. Vaičiui atstatant po Lietuvos Nepriklausomybės atgautą Telšių vyskupijos Kurijos pastatą. Kun. A. Arnašius, tuo metu buvęs Kuršėnų parapijos klebonu ir dekanu, įnešė didelį savo indėlį atstatant ir Telšių kunigų seminariją. Ganytojas susirinkusiems priminė nueitą kunigo gyvenimo kelią ir pakvietė visus melstis už naujus pašaukimus.

Velionis gimė 1940 m. sausio mėn. 8 d. Tenenių bažnytkaimyje (Šilalės r.), mokėsi Tenenių septynmetėje mokykloje, po to – Kvėdarnos vidurinėje mokykloje, kurią baigęs įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą ir įgijo buhalterio-ekonomisto specialybę. 1964 m. buvo pašauktas į sovietinę armiją. Po tarnybos dirbo Šilutės rajone.
1977 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigusį A. Arnašių vyskupas Liudvikas Povilonis, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos Apaštalinis Administratorius, 1982 m. birželio 6 dieną pašventino kunigu.
Telšių vyskupijos vyskupų paskyrimu jis dirbo: 1982 06 19 – 1983 06 09 Mažeikių parapijos vikaru; 1983 07 25 – 1988 06 03 Pajūrio ir Didkiemio parapijų klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnavo Žvingių ir Tenenių parapijas; 1988 06 03 – 1996 06 15 Kuršėnų parapijos klebonu ir šio dekanato dekanu; 1996 06 15 – 2003 09 01 Vainuto ir Žvingių parapijų klebonu; 2003 09 01 – 2016 02 03 Skaudvilės ir Varlaukio parapijų rezidentu, iki 2013 07 16 klebono teisėmis ir pareigomis aptarnavo Adakavo parapiją. Nuo 2016 02 03 iki mirties buvo Skuodo parapijos rezidentas, gyveno Skuodo parapijos senelių globos namuose.

Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Šilalės parapijos klebonas kan. Algis Genutis. Pamokslininkas kalbėjo apie kunigo pašaukimą šių dienų pasaulyje, prisiminė velionio gyvenimo kelią, jo gana vėlyvą pašaukimą ir studijų dienas Tarpdiecezinėje Kauno kunigų seminarijoje. Pamokslo metu buvo kalbėta apie svarbą melstis už pašaukimus ir kiekvieno Bažnyčios nario atsakomybę formuojant savo ir kitų krikščionišką tapatybę. Atsakomybė už Bažnyčios gyvenimą ir naujus pašaukimus į kunigystę yra skirta visiems. Kalbėtojas priminė Kristaus pažadą siųsti darbininkų į jo pjūtį, tik būtina melstis ir nepaliauti, o mirusiam kunigui visus kvietė melsti amžinosios laimės Dievo artumoje amžinybėje.

Po Šv. Mišių prie mirusiojo karsto ir kapo duobės Tenenių bažnyčios šventoriuje laidotuvių apeigas atliko Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Po laidotuvių apeigų į prie kapo susibūrusius laidotuvių dalyvius kreipėsi Tenenių parapijos klebonas kun. Antanas Mačius. Jis padėkojo vyskupui, laidotuvių dalyviams ir priminė kada bus meldžiamasi už velionį, minint devintą ir trisdešimtą dienas po jo mirties.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

Tel.: (8 444) 60 636
Faks.: (8 444) 52 300


El. paštas:
Interneto svetainė: www.telsiuvyskupija.lt


Sekite mus Facebook paskyroje: