į pirmą puslapį

Kronika

Vasario mėnesio Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2018-02-28)
Paskelbta: 2018-03-01 16:04:31

           2018 m. vasario mėn. 28 m. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko Telšių vyskupijos dvasininkų konferencija. Susirinkusieji dvasininkai susirinkimo pradžioje kartu meldėsi, maldai vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas. Po bendros maldos vyskupas kreipėsi į susirinkusiuosius ir visus pasveikino, pasidžiaugdamas gausiu dalyvavimu, ir pristatė pirmąjį prelegentą – istoriką, Klaipėdos Universiteto ir Telšių kunigų seminarijos dėstytoją doc. hum. m. dr. Vacį Vaivadą.

Docentas susirinkusiesiems kalbėjo apie Žemaičių vyskupijos įtaką Lietuvai žengiant į nepriklausomybę ir valstybingumo atkūrimą. Istorikas gvildeno XVIII – XIX a. Europos ir Lietuvos raidos detales ir įvykius, kurie turėjo įtakos daugybei tuo metu vykusių procesų. Krikščioniškoji visuomenė Žemaičių vyskupijoje buvo ta jėga, kuri kūrė katalikiškąją ir tautinę tapatybę. Vyskupai formavo aiškią sampratą, ką reiškia būti krikščionimi ir tautos atstovu. Vyskupas Motiejus Valančius formavo atsakingą visuomenę per šveitimo sistemos kūrimą, blaivybės judėjimą. Sąmoninga ir tapatybę suvokianti tauta yra pagrindas, kuriant ateitį. Žemaičių vyskupijos žmonės buvo auganti visuomenė, nes gindami savo tapatybę gynė, neleisdami uždaryti bažnyčių, nepasiduodami valdžios nuosprendžiui, organizuodami sukilimus, tikintieji davė impulsą ateities kūrimui, formavo sąmoningą visuomenę. Tokia raida nulėmė, kad tokios asmenybės, užaugusios ypatingoje atmosferoje ryžosi valstybingumo atkūrimui ir tokiu būdu tiesiogiai prisidėjo prie Lietuvos ateities kūrimo. Žemaičių vyskupijoje buvo formuojama visuomenė, pajėgusi tvirtai ir ryžtingai imtis sunkaus ir sudėtingo darbo – dalyvauti nepriklausomos ir savarankiškos valstybės – Lietuvos kūrime, o to pasekmės yra jaučiamos ir iki šių dienų.

   Į susirinkusiuosius taip pat kreipėsi iš Telšių kilęs Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupo augziliaras vyskupas Darius Trijonis. Jis padėkojo visiems dvasininkams už bendradarbiavimą Telšių vyskupijoje, už dalyvavimą jo konsekracijoje Vilniaus arkikatedroje Bazilikoje. Vyskupas pasidalino įspūdžiais iš pirmųjų vyskupavimo Vilniaus arkivyskupijoje mėnesių. Pasidalindamas įžvalgomis vyskupas kalbėjo apie pastoracijos įvairiose vyskupijos parapijose ypatumus, modelius, galimybes ir ateities vizijas. Idėjos, kylančios ir kunigų veiklumo ir modelių kūrimo, buvo puikiai pristatytos ir iš įžvalgų buvo galima pasisemti idėjų ir strategijos ateičiai dirbant parapijose.

Savo įspūdžiais Australijoje vykusioje skautų stovykloje pasidalino ir ten patirtas patirtis susirinkime pristatė Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius. Kanauninkas kalbėjo apie susitikimus su lietuvių bendruomenėmis, apie ten kunigaujančios Telšių vyskupijos kunigo Juozo Deveikio veiklą ir pastoracijos tarp Australijoje išsisklaidžiusių lietuvių specifiką. Buvo aptarti sielovados ypatumai, pasidalinta pastebėjimais ir įžvalgomis.

Susirinkimo metu knygutę apie Šv. Judą – Tadą ir maldingumo į šį šventąjį pristatė svečias iš Vilkaviškio vyskupijos, Šlavantų parapijos administratorius kun. Tadeus Vallian. Susirinkusieji galėjo įsigyti knygučių.

Baigdamas susirinkimą vyskupas K. Kėvalas padėkojo visiems prelegentams ir aptarė einamuosius vyskupijos reikalus, pakvietė visus maldos parai – „24 valandos Viešpačiui“. Visą parą bus atvira Telšių vyskupijos Katedra ir joje vyks Švč. Sakramento adoracija. Nuo kovo 9 dienos vakaro iki kovo 10 dienos vakaro kviečiami tikintieji maldai, atgailos sakramentui. Tokios maldos akcijos vyks ir kitose Telšių vyskupijos parapijų bažnyčiose, ypač Klaipėdoje. Vyskupas kalbėjo apie vyskupijos gyvenimo aktualijas, pateikė statistinius duomenis iš parapijų gyvenimo. Pasidžiaugė, kad šiemet Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams ruošiasi daugiau jaunuolių nei pernai, tačiau liūdina mažėjantis tikinčiųjų skaičius parapijose – daugiau laidojame, nei krikštijama, o prie didelio vyresnio amžiaus mirtingumo prisideda ir nesibaigianti emigracija. Vyskupas kalbėdamas išryškino viltį, kad visų pastangų dėka yra vilties, jog Katalikų Bažnyčios gyvavimas Žemaitijoje ir toliau bus gyvastingas ir, nežiūrint įvairių sunkumų, uolių tikinčiųjų ir kunigų dėka likusieji gimtajame krašte bus palaikantys ir Bažnyčios, ir Lietuvos gyvavimą.

Susirinkimui pasibaigus visų kunigų vardu neseniai praėjusio gimtadienio proga kan. V. Viktoravičius pasveikino Telšių vyskupijos ganytoją ir palinkėjo gausios Dievo palaimos šioje tarnystėje bei tvirtos sveikatos atliekant jam patikėtą misiją Telšių vyskupijoje. Pasveikinus nuskambėjo kunigų giedamas „Ilgiausių metų“.

Susirinkimą vainikavo pietūs Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiajame refektoriume.  

  

Straipsnio autorius kan. Andriejus Sabaliauskas

Nuotraukos br. Gedimino Numgaudžio 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: