į pirmą puslapį

Kronika

Slengiuose pašventinti naujai statomos bažnyčios pamatai
Paskelbta: 2016-09-27 19:15:09

Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje rugsėjo 21-oji – apaštalo ir evangelisto, šventojo Mato šventės diena. Ta diena tapo ypatinga ir istorine 2015 m. sausio mėnesį Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ dekretu įkurtos Slengių parapijos, netoli Klaipėdos miesto, tikintiesiems – tą dienos pavakare iškilmingai pašventinti, jų iniciatyva ir Vėžaičių bei Slengių parapijų klebono rūpesčiu statomos, naujosios bažnyčios pamatai ir kertinis akmuo.

Prieš šeštą valandą didelis būrys tikinčiųjų, ne tik iš Slengių, bet ir iš aplinkinių parapijų, susirinko prie netoli esančių Slengių kaimo kapinių statomos naujos bažnyčios pamatų, kuriuos ir kertinį bažnyčios akmenį iškilmingai pašventino Telšių vyskupijos ganytojas vyskupas J. Boruta SJ. Pašventinimo apeigose dalyvavo, o vėliau šalia būsimosios bažnyčios įrengtoje laikinoje palapinėje Šventąsias Mišias kartu su vyskupu koncelebravo: Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, vyskupo vikaras, Klaipėdos dekanato dekanas kan. Vilius Viktoravičius, Vėžaičių ir Slengių parapijų klebonas kun. Viktoras Daujotis, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, Šventosios parapijos klebonas kan. Zenonas Degutis, Pajūrio parapijos klebonas kun. Antanas Mačius, Plikių parapijos klebonas kun. Vytautas Liesis, Gargždų parapijos vikaras kun. Donatas Žukauskas, liturgijoje patarnavo Telšių vyskupijos kurijos sekretoriai diakonai – Antanas Budreckas ir Donatas Litvinas ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir propedeutinio kurso klierikai, giedojo Gargždų parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio.

Sukalbėjus bažnyčios pamatų ir kertinio akmens laiminimo maldą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ pakvietė visus iškilmių dalyvius nuoširdžiai melstis dalyvaujant Šventosiose Mišiose už gyvųjų akmenų – t. y. parapijiečių Bažnyčią. Jis, šventindamas bažnyčios pamatus, meldėsi už gyvąją Bažnyčią – tikinčiųjų bendruomenę, kuri iš savo tikėjimo ir sutelktumo, turi troškimą ir deda pastangas pasistatyti maldos namus.

Sakydamas pamokslą vyskupas priminė bažnyčios – kaip Dievo namų, atsiradimo svarbą ir reikalingumą. Vyskupas džiaugėsi, kad Slengių parapija, besiformuojanti ir auganti kaip tikinčių žmonių bendruomenė, yra tikra gyvų akmenų Bažnyčia ir drąsino visus aktyviai pagal savo galimybes prisidėti prie bažnyčios statybos ir darbų tęstinumo. Vyskupas ragino visus aplink save matyti kuo daugiau šviesos ir gėrio. Ganytojas kvietė ir ragino kurti dangų, o ne pragarą. Jo teigimu – žmogaus pajėgumas prisidėti prie kilnių darbų – artimos meilės, bažnyčios statybos ar kitos kilnios veiklos – yra dvasinio gyvenimo požymis ir gražus, kilnus pavyzdys. Kritika, pyktis, nepasitenkinimas, nuolatinis gyvenimas nematant nieko šviesaus ir gražaus savo aplinkoje, negebėjimas būti dėkingiems už iš Dievo malonės gaunamas dovanas – pragaro kūrimo tikrovė. Ganytojas pasidžiaugė visais, kurie iki pat rugsėjo mėnesio dvidešimt pirmos dienos įvairiais būdais prisidėjo prie bažnyčios statybos, nes jie tikrai stengiasi kurti dangaus patirtį, nebe reikalo naujai statomos Slengių bažnyčios adresas – Dangaus g., nr. 12.

Po iškilmingų Šventųjų Mišių naujai statomos bažnyčios prieigose buvo perskaitytas ir pasirašytas pamatų ir kertinio akmens pašventinimo aktas. Aktą pasirašė Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ, jo generalvikaras kan. R. Saunorius, bažnyčios architektas Audrius Klioštoraitis, Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas, Slengių parapijos klebonas kun. Viktoras Daujotis, kuris po visų pamaldų išsakė ir nuoširdžias padėkas visiems prisidėjusiems prie statomos bažnyčios ir išsakė viltį, kad pradėti darbai sėkmingai bus tęsiami ir toliau. Klebonas pasidžiaugė nuoširdžia Klaipėdos rajono mero ir visos administracijos parama ir pagalba, vardino firmas, jų vadovus ir pavienius asmenis, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra pagelbstintys šiame sunkiame ir svarbiame darbe. Kunigas taip pat nuoširdžiai dėkojo visiems, kurie savo malda nuolat lydi šiuos darbus ir tokiu būdu atlieka labai svarbią misiją. Dėkojo jis visiems, tą vakarą susirinkusiems ir pakvietė bendrystei – arbatos puodeliui bei į koncertą „Saulėtasis sodžius“ tame pačiame Slengių kaime, Židonių sodyboje.

Metalinė, sandari kapsulė su pasirašytu pašventinimo aktu buvo įleista į kertinį akmenį būsimos bažnyčios pamatuose ir ten užmūryta, o po to į visus susirinkusiuosius kreipėsi Klaipėdos rajono meras V. Dačkauskas ir Sendvario seniūnijos, kurios teritorijoje statoma naujoji bažnyčia, seniūnė Loreta Kuprienė. Jie savo kalbose pasidžiaugė vykdomais bažnyčios statybos darbai, seniūnė išsakė padėką Telšių vyskupijos ganytojui, kuris patikėjo žmonėmis ir davė leidimą pradėti statyti naują bažnyčią ir palaimino pradėtus darbus. Ji taip pat dėkojo anksčiau šios bažnyčios statyba besirūpinusiems kunigams – dabartiniam Telšių vyskupijos Katedros administratoriui kun. Dariui Trijoniui ir Pajūrio (Šilalės rajone) klebonui kun. Antanui Mačiui.

Po visų pamaldų ir išsakytų gražių žodžių, Telšių vyskupijos vyskupo J. Borutos palaiminti ir jo būti gyvaisiais Bažnyčios akmenimis, anot jo, jau dabar „įmūrytais“ į naujai statomos bažnyčios sienas, visas gražus iškilmių dalyvių būrys turėjo gražų ir prasmingą pabendravimo tarpusavyje vakarą.

Anot kai kurių kalbėjusių, būtų džiugu, jei naujoji Slengių parapijos bažnyčia būtų pastatyta iki 2018 m. ir švenčiant Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį – pašventinta. Džiugu, kad šį kilnų ir prasmingą darbą remia ir tikinčiųjų iniciatyvą palaiko Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai su visa administracija bei daugybė geros valios žmonių. Belieka su viltimi ir tikėjimu prašyti Viešpatį, kad jis laimintų visų, prie naujosios bažnyčios statybos prisidedančių, bendrą darbą ir šis gražus palinkėjimas, kurį išsakius pasigirdo pritariantys susirinkusiųjų audringi plojimai, kuo greičiau taptų tikrove.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: