į pirmą puslapį

Kronika

Telšių kunigų seminarijos akademinių metų užbaiga
Paskelbta: 2016-06-06 12:16:36

 2016 m. birželio 2 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borievičiaus kunigų seminarija iškilmingai baigė savo akademinius metus. Tradiciškai Seminarijos vadovai bei klierikai ir absolventai tą dieną rinkosi Žemaičių Kalvarijos Šventovėje, kur 12 val. buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios. Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Remigijus Saunorius, Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, dvasios tėvas kun. Saulius Tomošaitis, Šilutės dekanato dekanas, Pagėgių parapijos klebonas kun. Vytautas Gedvainis, kadangi ši kasmėnesinių atlaidų Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo skirta šio dekanato parapijų tikintiesiems, Šilutės dekanate besidarbuojantys bei dar kiti kunigai. Liturgijoje patarnavo trys diakonai: Antanas Budreckas, Donatas Litvinas ir Gediminas Paulius, Telšių kunigų seminarijos klierikai, giedojimams vadovavo Bazilikos vargonininkė Kristinas Kondratavičienė, Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Šventųjų Mišių pradžioje vyskupas L. Vodopjanovas OFM pasveikino visus susirinkusiuosius ir taip pat pakvietė melstis už šiomis dienomis amžinybėn iškeliavusį didelį geradarį ir daug gero Telšių vyskupijoje nuveikusį Telšių vyskupijos Katedros kanauninkų kapitulos garbės kanauninką, monsinjorą Gerhardą Lange, kurio dėka varpai skamba Telšių vyskupijos Katedroje, Plungės, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Kaltinėnų, Naujosios Akmenės, o taip pat ir kai kuriose Panevėžio vyskupijos bažnyčiose. Monsinjoras daug nuveikė padėdamas kurti ir katalikiškos krypties gimnaziją Telšiuose.
Sakydamas pamokslą Panevėžio vyskupijos vyskupas kalbėjo apie piligrimystės tikinčio žmogaus gyvenime svarbą. Vyskupas išryškino būtinybę nuolat keliauti į šventoves, susitikti Dievą per kelionės su Juo ir su kitais tokiais pačiais, ieškančiais Dievo. Pamokslininkas priminė aštuonių šimtų kilometrų ilgio piligrimų einamą Šventojo Jokūbo kelią. Piligrimas – tai žmogus, keliaujanti į šventą vietą, trokštantis atsinaujinti ir perkeisti savo širdį santykyje su Dievu ir tikinčiųjų bendruomene. Pamokslininkas drąsino visus nuolat atverti savo širdis Dievo veikimui ir kvietė burtis į tikinčiųjų bendruomenes bei piligrimystės patirčiai.

Po Šv. Mišių ir vyskupo palaiminimo buvo meldžiamasi giedant Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmes, einama Kryžiaus Keliu, kuriame kunigai sakė pamokslus.

Po pamaldų už bendradarbiavimą ugdant naują kunigų kartą savo bendradarbiams, parapijų klebonams, kitiems kunigams bei visiems tikintiesiems dėkoju Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. R. Norkus. Kartu su vyskupu L. Vodopjanovu OFM jis seminarijos absolventams įteikė akademinių laipsnių diplomus. Popiežiškojo Laterano universiteto, kurio teologijos institutas yra Telšių kunigų seminarija, Teologijos bakalauro laipsnio ir religijos mokslo diplomai buvo įteikti penkiems absolventams. Sėkmingai užbaigusieji studijas ir gavę diplomus buvo pasveikinti ir palinkėta jiems gražaus darbo Bažnyčioje.

Po visų iškilmių padėkos žodžius visiems pamaldų dalyviams tarė Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. R. Saunorius ir Šilutės dekanato dekanas kun. V. Gedvainis.

Maldininkai skirstėsi atsisveikindami vieni su kitais iki lygiai po mėnesio prasidėsiančių Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų, kurie prasidės liepos 1 dienos pavakarę Šv. Mišiomis Panų Kalne bei iškilmingais Mišparais Bazilikoje ir truks iki liepos 12 dienos 12 val. Šv. Mišių. Visi maldininkai kviečiami ir laukiami Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: