į pirmą puslapį

Kronika

Rožinio mėnesio pradžia Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2016-10-03 13:01:42

2016 m. spalio 1 dieną, kai Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje pradedamas Rožinio maldos laikas ir minima Šv. Jėzaus Kūdikėlio Teresėlė, tradiciškai Rožinio mėnesio pradžia Telšių vyskupijoje iškilmingai švęsta Palangoje, prie seniausios Lietuvoje Lurdo grotos. Tos dienos pavakarę prie Birutės kalno papėdėje esančios Lurdo grotos rinkosi maldininkai, kur kartu su Palangos parapijos kunigais, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikais, vadovaujant Telšių kunigų seminarijos rektoriui kun. Ramūnui Norkui, meldėsi, kalbėdami Rožinį. Įžangos žodyje Rektorius pasveikino visus susirinkusiuosius ir pakvietė kalbant Rožinį melstis už šeimas, naujus pašaukimus į kunigystę, drąsino maldininkus pasitikėti Viešpačiu ir Dievo Motinos Marijos galingu užtarimu bei globa. Taip pat buvo perduoti Telšių vyskupijos ganytojo vyskupo Jono Borutos SJ sveikinimai ir linkėjimai susirinkusiesiems.

Po Rožinio maldos į susirinkusiuosius kreipėsi ir Palangos dekanato dekanas, Palangos parapijos klebonas kun. Marius Venskus. Jis pasidžiaugė atėjusiaisiais prie Lurdo groto bendrai maldai, palinkėjo šios maldos praktikos neužmiršti visą spalio mėnesį, kada Palangos ir kitose bažnyčiose kiekvieną dieną bus kalbamas Rožinis ir pakvietė visus tradiciškai kasdien kuo gausiau susirinkus visiems drauge šią maldą kalbėti. Klebonas taip pat visus pakvietė maldingai eisenai. Maldininkai, giedodami giesmes, nuo Lurdo grotos į Palangos bažnyčią, kur 18 val. buvo aukojamos Šventosios Mišios, patraukė Palangos miesto gatvėmis.

Vakaro Šventųjų Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus, koncelebravo Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius bei Palangos parapijoje besidarbuojantys kunigai, liturgijoje patarnavo seminaristai. Sakydamas pamokslą kun. R. Norkus kalbėjo apie Rožinio maldos praktikos svarbumą, ugdant dvasinį gyvenimą. Anot jo, Rožinio malda reikalinga ne Dievui ar Marijai, o mums kiekvienam, nes malda padeda ugdyti žmogaus gyvenimą, tokiu būdu kuriamas santykis su Dievu ir žmonėmis. Rožinio malda yra galinga ir jos praktikavimas yra puiki pagalba ugdant dvasinį gyvenimą.

Po Šventųjų Mišių, tradiciškai svetingojo ir rūpestingojo Palangos parapijos klebono kun. M. Venskaus dėka, Telšių kunigų seminarijos klierikams, vadovams ir kartu besimeldusiems kunigams, buvo surengta vakarienė, vyko gražus tarpusio pabendravimas.

Jau antras dešimtmetis ir tai tapo gražia ir prasminga tradicija, kai prie seniausios Lietuvoje Lurdo grotos Palangoje, Telšių vyskupijoje iškilmingai pradedami Dievo Motinai Marijai skirti – gegužės ir spalio mėnesiai – Gegužinės pamaldos bei Rožinio mėnuo.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn