į pirmą puslapį

Šv. Cecilijos draugija

Katedros g. 5
5610 Telšiai,
El. paštas
www.tvcecilija.lt

Pirmininkas – kan. Egidijus ZULCAS
Korepondenciją siųsti: Kasakausko g. 5, 55054 Akmenė

Dvasios tėvas – kun. rel. m. ir muz. mgr. Saulius STUMBRA
Bokštų 10, Klaipėda

2003 m. gegužės pradžioje Šv. Cecilijos draugija buvo atkurta kaip šiek tiek pertvarkyta buvusios draugijos tąsa. Šiuo metu draugija vadinasi Telšių vyskupijos Šv. Cecilijos draugija ir yra pavaldi Telšių vyskupui. Įstatuose dar labiau užtvirtintas draugijos pavaldumas vyskupui: būtent jis įvardijamas kaip organizacijos steigėjas, turi galią komisijos teikimu tvirtinti arba atleisti valdybos pirmininką ir netgi nutraukti draugijos veiklą. Tokiu būdu vyskupas iš esmės kontroliuoja ir prižiūri draugijos vykdomą veiklą. Skirtingai nuo ankstesnių draugijų, šioje – draugijos dvasios tėvas yra vienas iš valdybos narių ir, kaip galima spręsti, turi svaresnį balsą nei anksčiau. Telšių vyskupo pageidavimu, Šv. Cecilijos draugijos pirmininkas taip pat turi būti kunigas. Tokį sprendimą įtakojo finansinės aplinkybės (kunigo pirmininkavimas supaprastina draugijos atsiskaitomumą vyskupijos kurijai) bei tiesioginio pavaldumo siekimas. 

Nepaisant to, jog draugija iš naujo tvirtino įstatus, būrė žmones, veikla tiesiogiai perimta iš buvusios draugijos ir tęsiama. Pagrindiniai tikslai išliko tie patys: rūpintis bažnytinės muzikos literatūros, repertuaro ir jos spaudos klausimais, rūpintis vargonininkų kvalifikacijos kėlimu, skatinti naujos bažnytinės muzikos kūrimą, organizuoti įvairius bažnytinės muzikos renginius.

Peržvelgus draugijos sąrašus matyti, jog šiuo metu jai priklauso tik vargonininkai. Taigi, ir prioritetinė veiklos sritis yra vargonininkų kvalifikacijos klausimai, bažnytinių chorų reikalai. Tęsdama tradicijas, Šv. Cecilijos draugija nuo 2004 m. lapkričio 22 dieną surengė eilę kursų Telšių vyskupijos vargonininkams, taip pat padeda rengti Bažnytinių vaikų chorų festivalį Kretingoje ir t. t.

aukštyn